Interzis accesul cu animale, biciclete, role, skateboard-uri pe aleea ce leagă Masa Tăcerii de Poarta Sărutului

Din 15 mai 2017 intra în vigoare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu privind instituirea unor reguli pentru protejarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, pe domeniul public al Municipiului Târgu Jiu. Mai jos gasiti cele mai importante fragmente din respectiva hotărâre.

Art.1. l) În vederea protejării și conservării pieselor ce compun Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” alcătuit din Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului cu cele două bănci laterale și Coloana fără Sfârșit pentru asigurarea securității acestora Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” va iniția un proiect ce va fi supus avizării Comisiei pentru Monumente istorice din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, după însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, conform legii, care va stabili perimetrul de protecție a fiecărei opere în parte.

(2) În cazul unui flux mărit de vizitator, a unor grupuri mari neorganizate corespunzătoare a unor evenimente artistice sau de orice fel, greu de supravegheat, se poate utiliza un cordon de protecție și prezența unui ghid specializat sau a unui angajat al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

Art.2. Se interzice:

a) Contactul fizic al vizitatorilor cu operele;

b) Accesul vizitatorilor în perimetrul de protecție stabilit conform art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre;

c) Accesul în preajma pieselor ce compun Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, pe aleea ce leagă Masa Tăcerii de Poarta Sărutului din Parcul Central, cât şi în jurul Coloanei fără Sfârşit, în perimetrul dintre aleea circulară şi Coloană, a persoanelor cu câini sau alte animale, biciclete, role, skateboard—uri, precum şi alte vehicule cu sau fără motor, cu excepţia serviciilor de salubrizare şi aprovizionare, precum şi a laboratoarelor mobile aflate sub supravegherea specialiştilor, necesare cercetării şi monitorizării operelor.

Art.3. Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 2500 lei fapte prevăzute la art. 2 lit. a) şi c, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Pentru faptele prevăzute la art.2, lit.b) contravenţiile se aplică după obţinerea avizelor solicitate Ministerului Culturii conform art.1 (1).

Art.4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se execută de către poliţişti locali ai Poliţiei Locale a Municipiului Târgu—Jiu cu atribuţii în acest sens şi imputernicitii primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în viguare începând cu data de 15.05.2017, dată până la care se va proceda la amplasarea de panouri de avertizare şi se va asigura aducerea la cunoştinţa publicului prin mijloace de informare mass—media, pe site—urile Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Centrului National de Informare şi Promovare Turistică „Constantin Brâncuşi”, Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” şi Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu.

Art.6. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioara contravenientul având posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3, agentul constatator
făcând menţiune expresă despre această posibilitate în procesul verbal.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu şi Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi“, Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu, Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, Primarului Municipiului Târgu Jiu şi Instituţiei Prefectului — Judetul Gorj.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 24.04.2017, cu un număr de 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, – abţineri, exprimate din numărul total de 17 consilieri prezenţi la şedinţă şi din totalul de 21 consilieri în funcţie.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Comentariile pe care le considerăm nepotrivite ( de exemplu NECIVILIZATE, ACUZAȚII, INJURII sau CALOMNII împotriva unor persoane fizice sau juridice, pro sau contra unor POLITICIENI sau PARTIDE POLITICE, XENOFOBE, SPAM, OFFTOPIC, FLAME, ILEGALE, ADULT) vor fi șterse sau vor fi editate. De ce este necesar acest regulament ? Fiindcă dorim o comunicare constructivă, dar legală și pozitivă, o altfel de mentalitate, o comunitate de prieteni în care să ne reîntoarcem întotdeauna cu plăcere. Mulțumim pentru întelegere.